Back
ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ CELLWORKS.GR

 

1. Εισαγωγή – Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ο παρών ιστοχώρος αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Κανονισμός 2016/679 και εφαρμοστικός νόμος, Ν. 3471/2006). Το παρόν κείμενο πολιτικής περιγράφει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων των χρηστών κατά την επίσκεψη ή χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιστοχώρου μας. Ο επισκέπτης του Ιστοχώρου μας ή/και χρήστης των υπηρεσιών μας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που αναφέρονται εδώ, εφόσον δε εξακολουθεί να κάνει χρήση, σημαίνει ότι τους αποδέχεται και συγκατατίθεται στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την εταιρία μας.

Ο ιστοχώρος μας δύναται να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τους όρους προστασίας δεδομένων και οι χρήστες ή/και επισκέπτες του πρέπει να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές. Εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση αυτών συνάγεται ότι τους αποδέχονται, άλλως οφείλουν να παύσουν να επισκέπτονται ή να κάνουν χρήση του Ιστοχώρου μας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η εταιρία με την επωνυμία «CELLWORKS»,η οποία εδρεύει στο Παγκράτι Αρχελάου 25, 11635 Αθήνα, τηλ. 2107299989.

2. Συλλογή πληροφοριών και χρήση πληροφοριών

Η Εταιρεία µας είναι ο αποκλειστικός κύριος, κάτοχος και νοµέας των πληροφοριών που συλλέγονται στον Ιστοχώρο μας. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουµε δεν πρόκειται µε κανέναν τρόπο να πωληθούν ή δοθούν σε τρίτους, η δε χρήση αυτών περιορίζεται αποκλειστικά και µόνο σε ό,τι περιγράφεται στο παρόν.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται μόνον όσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου της. Τα δεδομένα αυτά διατίθενται από τους χρήστες με τη συμπλήρωση και υποβολή οποιασδήποτε φόρμας των ιστοσελίδων μας, με την οποία συναινούν εν γνώσει τους στην καταχώρισή τους σε βάση δεδομένων της Εταιρείας.

Ειδικότερα, αντικείμενο επεξεργασίας τυγχάνουν τα ακόλουθα δεδομένα αναγνώρισης του χρήστη:

  • ονοματεπώνυμο,

  • διεύθυνση (οδός, αριθμός, περιοχή, ταχυδρομικός κώδικας),

  • τηλέφωνο επικοινωνίας και σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει την έκδοση τιμολογίου, επαγγελματική δραστηριότητα,

Επίσης, κάθε σύμβαση που καταρτίζεται με την Εταιρεία μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου καταχωρίζεται σε αρχείο της Εταιρείας. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί να καταχωρηθούν τα παραπάνω δεδομένα, δεν θα είναι δυνατή η εγγραφή του και η χρήση των συνδρομητικών υπηρεσιών της εταιρίας μας.

Οι σκοποί επεξεργασίας των ως άνω προσωπικών δεδομένωνείναι η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών (marketing), η διαχείριση του πελατολογίου και των δεδομένων των προμηθευτών μας (πελατολόγιο-προμηθευτές).

Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν ανακοινώνονται ούτε διατίθενται περαιτέρω σε τρίτους, χωρίς τη συναίνεση των χρηστών, εκτός από τις προβλεπόμενες στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο περιπτώσεις για άρση του απορρήτου.

Οι παραπάνω πληροφορίες διατηρούνται για όσο διάστημα ο χρήστης επιθυμεί και διαγράφονται ύστερα από αίτημά του.

Η εταιρία μας ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και σε κατάρτιση προφίλ των χρηστών.

Ειδικά όσον αφορά τη διαδικασία χρέωσης του τιμήματος σε περίπτωση επιλογής της καταβολής του μέσω πιστωτικής κάρτας, τυχόν επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συναπτόντων παραγγελία, διενεργείται από την επιλεγόμενη τράπεζα - πάροχο υπηρεσιών. Επισημαίνεται ότι κατά την διαδικασία των ηλεκτρονικών αγορών ο διαδικτυακός τόπος www.Cellworks.gr δεν καταχωρεί ούτε αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο, και η εταιρεία CELLWORKS δεν λαμβάνει γνώση σχετικά με οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την πιστωτική κάρτα των χρηστών.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα συστήματα και τις προδιαγραφές ασφαλείας των υπηρεσιών αυτών, παρακαλείσθε να επισκεφθείτε τις οικείες ιστοσελίδες των παρόχων των υπηρεσιών αυτών.

3. Διασυνοριακή διαβίβαση δεδομένων

Ο Ιστοχώρος μας χρησιμοποιεί διακομιστές που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο, ενδέχεται να διαβιβαστούν και σε τρίτες χώρες, εφόσον τούτο είναι τεχνικά απαραίτητο, για την επεξεργασία τους. Ρητά συμφωνείται ότι παρέχετε συγκατάθεση στη διαβίβαση των δεδομένων σε τέτοια περίπτωση.

4. Διευθύνσεις δικτυακού πρωτοκόλλου (IP: InternetProtocol)

Κάθε υπολογιστής που συνδέεται στο Internet αποκτά για το χρονικό διάστηµα της δικτυακής σύνδεσής του, µία διεύθυνση δικτυακού πρωτοκόλλου (IPaddress). Η δ.δ.π. µαρτυρεί τον παροχέα µέσω του οποίου έχει συνδεθεί ο χρήστης στο Διαδίκτυο και τη προσωρινή ταυτότητα, που έχει δοθεί στον υπολογιστή του για τη σύνδεσή του αυτή κι όσο αυτή διαρκεί. Η ενέργεια αυτή γίνεται αυτόµατα κι ισχύει για όλους τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, που είναι συνεδεµένοι στο Διαδίκτυο. ‘Οταν ο χρήστης επισκέπτεται τον Ιστοχώρο μας, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές µας καταγράφουν αυτομάτως την σχετική δ.δ.π. Οι δ.δ.π. δεν αποκαλύπτουν αναγνωρίσιµα στοιχεία της φυσικής ταυτότητας του χρήστη και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο από την εταιρεία µας και µόνο για στατιστικούς λόγους επισκεψιµότητας στη δικτυακή παρουσίασή µας.

5.Χρήση των cookies

5.1. Γενικές Πληροφορίες

Στον ιστότοπο www.Cellworks.gr χρησιμοποιείται η τεχνολογία των cookies για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των χρηστών. Επίσης, τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη ανώνυμων, αθροιστικών στατιστικών που επιτρέπουν στην Εταιρεία να αντιληφθεί πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και βοηθούν να βελτιώσει την δομή και το περιεχόμενό του. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εξακριβώσει την προσωπική ταυτότητα του χρήστη από τις πληροφορίες αυτές. Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψει ορισμένα ή και όλα τα cookies. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν ο χρήστης επιλέξει την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Τα COOKIES τα οποία χρησιμοποιούνται στον παρόντα Ιστοχώρο μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

5.2. Απαραίτητα COOKIES

Τα απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, επιτρέπουν στο χρήστη να κάνει περιήγηση και να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητα του χρήστη. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν είναι δυνατή η αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου www.cellworks.gr.

5.3. Cookies Επιδόσεων

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

5.4. Cookies Λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή τη περιοχή, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν ο χρήστης δεν δεχθεί αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του ιστότοπου και να περιοριστεί η πρόσβασή του σε περιεχόμενο του.

5.5. Cookies Στόχευσης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο στον κάθε χρήστη και τα ενδιαφέροντά του. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τηναποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να θυμάται ο χρήστης τους ιστότοπους που έχει επισκεφθεί ώστε να καθορίσει η Εταιρεία ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και επιτρέπουν στην Εταιρεία να επιβραβεύσει εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που προώθησαν το χρήστη σε αυτήν.

6. Σύνδεσµοι (hyperlinks)

Στις Σελίδες του Ιστοχώρουµας υπάρχουν σύνδεσµοι (hyperlinks) ή διαφημιστικά banner σε άλλες Ιστοσελίδες και δικτυακές παρουσιάσεις, για των οποίων την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν ευθυνόµαστε. Συνιστούµε στους χρήστες µας να διαβάζουν προσεκτικά τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, πριν παράσχουν οιανδήποτε πληροφορία ή και στοιχεία επικοινωνίας κι αναγνώρισης τους, σε άλλες Ιστοσελίδες, εκτός της δικτυακής παρουσίασής µας. Το παρόν κείμενο αφορά τις πληροφορίες που συλλέγονται αποκλειστικά και µόνο στη δικτυακή παρουσίασή µας.

7. Ασφάλεια

Ο Ιστοχώρος µας δίνει µεγάλη βαρύτητα στην ασφάλεια των πληροφοριών του χρήστη κι έχουµε λάβει όλα τ’ απαραίτητα µέτρα για να την εξασφαλίσουµε. Κάθε φορά που ο χρήστης αποστέλλει προσωπικά δεδοµένα µέσω των Σελίδων µας, τα δεδοµένα αυτά προστατεύονται τόσο στο δικτυακό (online) όσο και σε µη δικτυακό επίπεδο (off-line). Ειδικά για τους υπολογιστές, που χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών των χρηστών της δικτυακής παρουσίασής µας, βρίσκονται σε ειδικό χώρο, όπου η πρόσβασή σε αυτόν είναι δυνατή µόνο σε εγγράφως εξουσιοδοτηµένο προσωπικό, και με τα πληρέστερα µέτρα ασφαλείας.

8. Διαγραφή πληροφοριών

Κατά τη συµπλήρωση αίτησης στον Ιστοχώρο μας, ο χρήστης, επιλέγοντας σχετικά, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την απαγόρευση χρήσης των στοιχείων του, ειδικότερα δε, της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του, για σκοπούς πέρα από τη χρήση των στοιχείων αυτών στις λειτουργίες του Ιστοχώρου μας. Ο χρήστης επιλέγει σχετικά αν επιθυµεί αυτή την ενηµέρωση στο µέλλον ή όχι, ενώ µπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει την παύση αυτής της ενηµέρωσής του.

9. Ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία

Η Εταιρία µας περιορίζει την αποστολή ηλεκτρονικών µηνυµάτων σε παραλήπτες που έχουν εκ των προτέρων συναινέσει στη παραλαβή ηλεκτρονικών µηνυµάτων σχετικών στο περιεχόµενο µε την αντίστοιχη κάθε φορά υπηρεσία, ενώ ο παραλήπτης έχει τη δυνατότητα να διαγραφεί από τον κατάλογο των παραληπτών ακολουθώντας τον σχετικό σύνδεσµο (link), που υπάρχει σε κάθε σχετικό ηλεκτρονικό µήνυµα. Αν παρά την διαγραφή του χρήστη από τον κατάλογο παραληπτών συνεχιστεί η αποστολή των ανεπιθύµητων πλέον ηλεκτρονικών µηνυµάτων σε αυτόν, ο χρήστης καλείται να µας ενηµερώσει σχετικά µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση info@CELLWORKS.gr, ώστε να προβούµε στις νόµιµες ενέργειες κατά οποιουδήποτε παραβάτη της πολιτικής της εταιρείας µας. Το άρθρο αυτό δεν αφορά τα μηνύματα που λαμβάνει ο χρήστης στα πλαίσια της σχετικής ενημέρωσής του.

10. Ανήλικοι χρήστες

Δεν επιτρέπεται σε ανήλικους χρήστες να κάνουν χρήση των σχετικών αιτήσεων εγγραφής και παραγγελίας, που υπάρχουν στη δικτυακή παρουσίασή µας. Επίσης, δεν επιτρέπεται να µας αποστείλουν οιασδήποτε µορφής προσωπικές πληροφορίες µέσω email ή ταχυδροµικά ή µέσω τηλε-οµοιοτυπίας ή µε άλλον τρόπο.

Εάν είστε ανήλικος/η κι επιθυμείτε να κάνετε χρήστη των σχετικών αιτήσεων ή να επικοινωνήσετε µαζί µας, παρακαλούµε να ενεργήσετε µε τη βοήθεια των γονέων σας ή των προσώπων που ασκούν τη γονική σας μέριμνα.

11. Ενηµέρωση για τροποποιήσεις της παρούσας

Εάν το παρόν κείμενο που περιγράφει τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων τροποποιηθεί στο µέλλον, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στη δικτυακή παρουσίασή µας και ο χρήστης µπορεί να αναγνώσει την ισχύουσα πολιτική ακολουθώντας το σχετικό σύνδεσµο (hyperlink), που υπάρχει στο κάτω μέρος κάθε ιστοσελίδας µας, ώστε να ενηµερωθεί σχετικά.

Εν κατακλείδι, οι πληροφορίες που συλλέγουµε, χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για τους σκοπούς και µε τους τρόπους, που περιγράφονται στην παρούσα και σε πλήρη εφαρµογή και τήρηση των σχετικών ελληνικών νόμων και ειδικότερα του Ν. 2121/1993 (περί πνευµατικής ιδιοκτησίας), τουΚανονισμού 2016/679, τις κανονιστικές διατάξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Δεδομένων, καθώς και των υπολοίπων αρµοδίωνδηµοσίων και αναγνωρισµένων ιδιωτικών φορέων που σχετίζονται µε τονσκοπό και το αντικείµενο εργασιών της εταιρείας µας καθώς επίσης και των διεθνών συμβάσεων που έχουν ενσωµατωθεί στο ελληνικό δίκαιο ή ισχύουν έναντι του ελληνικού δικαίου.

Σε κάθε περίπτωση αν θεωρείτε τη παρούσα πολιτική µας ανεπαρκή παρακαλούµεενηµερώστε µας σχετικά αποστέλλοντας μήνυμα στη διεύθυνση: info@CELLWORKS.gr

12. Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων

Σε κάθε περίπτωση, ο χρήσης η/και επισκέπτης του δικτυακού μας τόπου έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό πρέπει να ζητήσει εγγράφως από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να λάβει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) τους σκοπούς της επεξεργασίας,

β) τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς,

δ) εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,

ε) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην
εν λόγω επεξεργασία,

στ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,

ζ) όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους,

η) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

Eπίσης, έχει το δικαίωμα να ζητήσει: α) τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, β) τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 17 του Κανονισμού 2016/679 ή γ) τον περιορισμό της επεξεργασίας εφόσον: α) η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,β) η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντ' αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους,γ) ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, ή δ) το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του Κανονισμού, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.

Ο Ιστοχώρος μας θα ανακοινώνει κάθε διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 16, το άρθρο 17 παράγραφος 1 και το άρθρο 18 του Κανονισμού σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με τους εν λόγω αποδέκτες, εφόσον αυτό ζητηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων.

Περαιτέρω, το υποκείμενο των δεδομένων (πελάτες και επαγγελματίες) έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο.

Είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή η ανάκληση της συγκατάθεσης του υποκειμένου για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών ο χρήστης μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να του απαντήσει εγγράφως μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.Η εταιρεία CELLWORKS συμμορφώνεται απόλυτα με τις υποχρεώσεις της για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όπως αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 2107299989 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cellworks.gr

Σας ενημερώνουμε, τέλος, ότι έχετε το δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Κηφισίας 1-3, TK 11523, τηλ. 2106475600), όπως και να υποβάλλετε καταγγελία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: complaints@dpa.gr